Σκοπός
Προσωπικό Τμήματος
 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 121/1999 η Γραμματεία Προέδρου-Αντιπροέδρων και Γενικού Γραμματέα αποτελεί αυτοτελές τμήμα ιεραρχικά υπαγόμενο απευθείας στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι.

Η κύρια αρμοδιότητά του είναι η παροχή διοικητικής υποστήριξης στα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. δηλαδή τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και το Γενικό Γραμματέα. Η διοικητική αυτή υποστήριξη συνίσταται κυρίως στα εξής:

  • τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και του Γενικού Γραμματέα
  • την παραλαβή, κατανομή και διεκπεραίωση των εισερχομένων εγγράφων στα ως άνω αναφερόμενα όργανα διοίκησης
  • την κατάρτιση και τήρηση του αρχείου ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και άμεση ενημέρωσή τους επί όλων των διοικητικών και εκπαιδευτικών θεμάτων
  • το συντονισμό όλων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. επί κοινών θεμάτων
  • την παροχή γενικών πληροφοριών επί διαφόρων θεμάτων επίκαιρου ενδιαφέροντος σε ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες
  • την τήρηση του προγράμματος συναντήσεων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και του Γενικού Γραμματέα με φορείς εντός και εκτός Τ.Ε.Ι., την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού που τους επισκέπτεται

^ Αρχή Σελίδας